Kişisel Verilerin Korunması

  • Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kılan gerçek kişiye ait her türlü veriyi ifade etmekte olup Taraflar, aralarındaki işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca Uygulama ve hizmetlerden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel verilerin veri güvenliğini sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Çerez (Cookie): Websitesinin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyelerin alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyelerin Websitesini ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan yazılımlardır. Üyeler, Websitesini kullandıklarında bu çerezlerin kullanımını kabul etmiş sayılırlar.
  • Taraflar arasında imzalanan işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca her iki Taraf, gerek kendi topladıkları gerek ise Üyelik Sözleşmesinin ifası sırasında karşı Taraftan edindikleri kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuatına, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu kararlarına uygun olarak işleyeceklerini, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine ve kişisel verilerinin korunması hakkına saygılı olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Üye, Websitesi ve hizmetlerinden faydalanmak amacıyla makinakolay.com tarafından talep edilen kişisel olan-olmayan bilgilerini (isim, soyisim, kullanıcı adı, yaş, cinsiyet, vergi numarası, şirket merkezi adresi dahil her türlü ürüne ilişkin kullanım bilgileri, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodları, tanımlama (çerez) bilgileri, e- posta adresi, kart bilgileri, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri ve konum verileri gibi) girmesi/paylaşması ile bu verilerin, Websitesi üzerinde ve diğer veri işleme yollarıyla makinakolay.com ve onun iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği (sosyal medya- reklam işletmecileri dahil) üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmesi, gerekse her türlü, ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama ve üyelik bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması için otomatik olan/olmayan yöntemler ile toplanabileceğini, yasal azami süre aşılmamak üzere ve bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun olarak öngörülecek süre için yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, saklanabilir, elde edilebilir hale getirilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, paylaşılabilir, yurt içinde-dışında aktarılabilir, transfer olunabilir, imha edilebilir ve sair kanunlara uygun suretler ile işlenebilir olduğunu bilir ve bunlara açıkça izin verir.
  • Üye, makinakolay.com tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yürütülecek ürün, hizmet, tanıtım ve özel teklif ve kampanyaların bilgilendirmelerine ilişkin olarak her türlü elektronik iletişim faaliyetleri ile buna benzer davet, tanıtım ve anket uygulamaları da dâhil olmak üzere her türlü ticari elektronik ileti gönderiminin e-posta, SMS ve çağrı merkezi dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü elektronik iletişim aracı ile gerçekleştirilmesine onay verir, ve bu kapsamda kişisel verilerinin (ad- soyad, adres, e- posta, cep telefonu) bu amaçla işlenmesine ve gönderime ilişkin hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza verir. Üye, ticari elektronik ileti almaktan vazgeçmesi halinde Uygulamada verilen e-posta adresine bu isteğini yazılı olarak bildirmelidir.
  • makinakolay.com’un diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; makinakolay.com’dan reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan sorumlu değildir.
  • Üyenin, Uygulamaya giriş için kullandığı isim, şifre vb. bilgiler Üyeye özel nitelikte olup; işbu bilgilerin güvenliği, saklanması, üçüncü kişiler tarafından öğrenilmemesinin sağlanması tamamen Üyenin sorumluluğundadır. Üyenin bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyenin, diğer Üyelerin, makinakolay.com’un veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan bizzat Üyenin kendisi sorumlu olacaktır. makinakolay.com tarafından Üye bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanıldığının tespiti halinde makinakolay.com hiçbir bildirime gerek duymadan üyeliği iptal edebilir. Ayrıca makinakolay.com, kendi sistemlerinin her türlü güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbiri alacağını kabul eder. Üyenin ihmali, kusuru veya kasti bir davranışı sebebiyle makinakolay.com tarafından alınan teknik ve idari tedbirlerinin zarar görerek veri güvenliğinin ihlali durumunda makinakolay.com’un, bu sebeple göreceği her türlü zararı Üyeye rücu hakkı bulunmaktadır.