Kullanım Şartları

  Şartlar
 • Üyeler, Websitesi dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, makinakolay.com’un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 • makinakolay.com, Websitesi dahilinde sunulan hizmetleri ve Websitesi dahilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. makinakolay.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
 • Üyeler, makinakolay.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. makinakolay.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde makinakolay.com tarafından yapabilir. makinakolay.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği Üyeye aittir.
 • Üyeler, Websitesi dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden Üye veya makinakolay.com’un ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
 • Üye, Websitesinin kullanımı için geçerli olacak ilgili kanunlar kapsamında bu Kullanım Şartları da dahil ancak sadece bununla sınırlı olmamak kaydıyla bağlayıcı sözleşme akdetme ve işbu Üyelik Sözleşmesinin tüm şart ve koşullarına uygun olarak kullanma konusunda yasal hak, yetki ve hukuki ehliyete sahip olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. İşbu Üyelik Sözleşmesini akdetme yetkisini haiz olmayan yahut üyeliği daha önce iptal edilmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu Üyelik Sözleşmesini onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı makinakolay.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Üye, üyeliği süresince, makinakolay.com’un sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanırken ve makinakolay.com’un hizmetleriyle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde yer alan tüm şartlara ve Websitesinin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler, tamamen ve münhasıran Üyeyi bağlayacak olup makinakolay.com bunlardan hiçbir surette sorumlu tutulmayacaktır.
 • makinakolay.com, Websitesini virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almışsa da nihai güvenliğin sağlanması için Üye, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerektiğini beyan ve kabul eder. Bu bağlamda Üye, Websitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından sadece kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. Bu durumda makinakolay.com’un, oluşacak bütün zararları açısından Üyeye rücu hakkı saklıdır.
 • Websitesinde, Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyelerin kendi kişisel görüşleridir. Bu görüş ve düşüncelerin makinakolay.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. makinakolay.com, Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. makinakolay.com işbu görüş ve yorumları her zaman silme ve düzenleme hakkına sahiptir.
 • makinakolay.com, dilediği zaman Websitesi içeriğini değiştirme, Üyelere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Websitesinde kayıtlı Üye bilgi ve verilerini silme, üyeliği iptal etme yahut üyeliği geçici olarak durdurma hakkını saklı tutar.
 • Websitesinin kullanım sistematiğini belirleme ve Websitesinde sunulacak hizmetlerin kapsamını, niteliğini belirleme, değiştirme hakkı münhasıran makinakolay.com’a ait olup, makinakolay.com bu hususta her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üye, Websitesini makinakolay.com’un belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür.
 • makinakolay.com, herhangi bir süre ile kısıtlı olmaksızın dilediği zamanda Websitesini askıya alma yahut durdurma hakkına sahiptir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek iyileştirme ve güncelleştirme faaliyetleri ile Websitesininin askıya alınması yahut durdurulmasına ilişkin duyurular söz konusu hususlar Websitesinde uygulama alanı bulmadan önce önce Websitesinde yazılı olarak duyurulacak yahut Üyenin e-posta adresine bir bilgilendirme e-postası gönderilecektir. makinakolay.com’un takdirinde olan işbu husus nedeniyle Üyenin herhangi bir zarara uğraması halinde dahi makinakolay.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Üye, dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Ancak Üye, üyeliğini sonlandırsa dahi üyelik sürecinde sebebiyet vermiş olduğu zarar ve ihlallerden sorumlu olacaktır.
 • Üye, Üyelik Sözleşmesi konusu hizmetlerden, teknik arızalar ve site bakımı dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesinin hükümlerine, Websitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üyenin Websitesi dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

 • Yapılmaması Gerekenler
 • Üye, Websitesi içindeki faaliyetlerinde, Websitesinin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, ırkçı, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda dekasmakina.com, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar.
 • Websitesinin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması.
 • Websitesinin bütününün veya bir bölümünün kopyalama, bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması.
 • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesine veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üyenin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması.
 • Yorum ve puanlama sistemlerinin; Websitesindeki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi Websitesi dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması.
 • Virüs veya Websitesine, Websitesinin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması.
 • Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması.
 • Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişim kanalları ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, makinakolay.com'un önceden yazılı iznini alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
 • Verilen Hizmetlerin, Websitesinde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.
 • Üye, Websitesi dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini ve bu eylemleri ile makinakolay.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 • Yaptırımlar
 • Eğer bir Üyenin yanıltıcı bilgi verdiği ve ticari ahlaka uygun olmayan şekilde işlem yaptığı belirlenirse makinakolay.com üzerinde işlem yapmaları sınırsız süreli engellenir.
 • Üyenin işbu belirtilen Şartlara, ilgili mevzuata veya iyi niyet/ahlak kurallarına aykırı davrandığının tespiti halinde, makinakolay.com Üyenin üyeliğini askıya alma veya Uygulamadan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.
 • Üyenin Websitesinde sürdürmüş olduğu faaliyeti belirlenen kural ve esaslara uygun olarak yürütme yükümlülüğüne aykırı davranması akabinde herhangi bir içeriğin, ilanın kaldırılması ve/veya yayının durdurulması, üyeliğinin silinmesi ve sair nedenlerle Üyenin doğrudan yahut dolaylı herhangi bir zararının makinakolay.com’dan talep edilmesi yahut herhangi bir zararın/bedelin makinakolay.com’a rücu edilmesi mümkün değildir.